آنکه مجادله اش فراوان شود، از اشتباه ایمن نماند . [امام علی علیه السلام]